๒.กรณีที่เจ้าของอาวุธปืนเสียชีวิต

สถานที่ติดต่อ

- กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
- ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

  ๒.๑ เอกสารหลักฐานของผู้รับโอน       (๑) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจหรือบัตรประจำตัวประชาชน แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ฉบับ
      (๒) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ
      (๓)ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.๓) ทั้ง ๒ ตอน
   ๒.๒ เอกสารหลักฐานของผู้โอน
      (๑) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจหรือบัตรประจำตัวประชาชน แล้วแต่กรณี ของผู้จัดการมรดก จำนวน ๑ ฉบับ
       (๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก จำนวน ๑ ฉบับ
       (๓) สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก จำนวน ๑ ฉบับ
       (๔) สำเนาใบมรณบัตร (กรณีที่ไม่มีใบมรณบัตรให้ใช้หนังสือรับรองการตายจำนวน ๑ ฉบับ
      (๕) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔)
      (๖) นำอาวุธปืนมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๒๒ วัน

หมายเหตุ