๑. กรณีเครื่องหมายทะเบียนลบเลือน

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- คำขอแบบ ป.๑
- แบบสอบปากคำผู้ยื่นคำขอ (ปค.๑๔)
- ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) กรณีใบอนุญาตไม่ได้อยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้มีหนังสือรับรองและตรวจสอบใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนแก้แต่กรณี จำนวน ๑ ฉบับ
- นำอาวุธปืนมาตรวจสอบ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๕ วัน

หมายเหตุ