๓. กรณีผู้รับอนุญาตมีและใช้อาวุธปืนเสียชีวิต

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

-สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาใบมรณะบัตร(กรณีไม่มีใบมรณะบัตรให้ใช้หนังสือรับรองการตาย) จำนวน ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๕ วัน

หมายเหตุ