รายการ : การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม. 
ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายสี ๒ นิ้ว ๑ รูป
- สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้เช่า
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า
- สำเนาทะเบียนบ้านบ้านที่เช่า
- สำเนาทะเบียนพาณิชย์
- กรณีนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล

ค่าธรรมเนียม

๑.การขายทอดตลาดปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.การค้าของเก่า
   ๑) ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตาม กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปีละ ๑๒,๕๐๐ บาท
   ๒) ประเทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท
   ๓) ประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วย รถยนต์ ปีละ ๗,๕๐๐ บาท
   ๔) ประเภทอื่นๆ ปีละ ๕,๐๐๐ บาท

ระยะเวลา

๓๐ วัน

หมายเหตุ