รายการ : การขอต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม. 
ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายสี ๒ นิ้ว ๑ รูป
- กรณีนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล
- สำเนาใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าของปีที่หมดอายุ

ค่าธรรมเนียม

๑.การขายทอดตลาดปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.การค้าของเก่า
๑) ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปีละ ๑๒,๕๐๐ บาท
๒) ประเทเพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๓) ประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วย รถยนต์ ปีละ ๗,๕๐๐ บาท
๔) ประเภทอื่นๆ ปีละ ๕,๐๐๐ บาท

ระยะเวลา

๗ วัน

หมายเหตุ