รายการ : การขอออกใบแทนใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม. 
ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบแจ้งความ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๑๐ วัน

หมายเหตุ