รายการ : การขอแจ้งย้ายสถานประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม. 
ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมใช้สถานที่
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้เช่า
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า
- สำเนาทะเบียนบ้านบ้านที่เช่า
- ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ฉบับจริง

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๓๐ วัน

หมายเหตุ