รายการ : การขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม. 
ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาหนังสือรายงานการประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- รูปถ่ายสี ๒ นิ้ว ๑ รูป
- ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ฉบับจริง
- หนังสือรับรองบริษัท

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๑๐ วัน

หมายเหตุ