รายการ : การขออนุญาตเล่นการพนันมวย

สถานที่ติดต่อ

- กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
- ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือมอบอำนาจ
- หนังสือขออนุญาต

ค่าธรรมเนียม

๒๐๐ บาท/วัน

ระยะเวลา

๒๐ วัน

หมายเหตุ