รายการ : การขออนุญาตเล่นการพนันสลาก

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือมอบอำนาจ
- หนังสือขออนุญาต

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท/งวด

ระยะเวลา

๒๐ วัน

หมายเหตุ