การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด 
 - สำนักทะเบียนอำเภอ 
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14 ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของสถานสงเคราะห์หรือที่เรียกชื่ออื่น ที่รับตัวเด็กที่แจ้งเกิดเอาไว้)
3.บันทึกการรับตัวเด็กไว้ ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ออกโดย พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับตัวเด็กเอาไว้)
4.รูปถ่ายของเด็ก 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5.หลักฐานอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก ทั้งพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

90 วัน

หมายเหตุ

1.เด็กที่จะแจ้งเกิด ต้องมีอายุต่ำกว่า 7ปี
2.ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่รับตัวเด็กไว้