การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด 
 - สำนักทะเบียนอำเภอ 
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร. 14 ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของสถานสงเคราะห์ หรือที่เรียกชื่ออื่น ซึ่งรับตัวเด็กที่รับแจ้งเกิดเอาไว้)
3.หลักฐานการรับตัวเด็กไว้ ฉบับจริง 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายเด็ก 2 นิ้ว 2 รูป
5.หลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับเด็ก หรือหลักฐานเอกสาร และวัตถุพยาน
6.หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้ง)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

90 วัน

หมายเหตุ

1. เด็กที่จะแจ้งเกิด ต้องมีอายุต่ำกว่า 18ปี
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามรายชื่อหน่วยงานที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย