การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง

สถานที่ติดต่อ

สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14 ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของสถานสงเคราะห์หรือที่เรียกชื่ออื่น ซึ่งรับตัวเด็กที่แจ้งเกิดไว้)
3.บันทึกการรับตัวเด็กไว้ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ออกโดย พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
4.หลักฐานสำหรับรับตัวเด็กไว้ ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายของเด็ก 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6.หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
หมายเหตุ (ทั้งพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

90 วัน

หมายเหตุ

1.ผู้ยื่นคำร้อง ได้แก่
(1)กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่รับตัวเด็กไว้
(2)เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือเด็ก ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย