การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด 
 - สำนักทะเบียนอำเภอ 
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้แจ้ง)"
2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผู้ตาย ถ้ามี)"
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14 ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ กรณีเป็นคนในท้องที่)"
4. หนังสือรับรองการตาย ท.ร.4/1 ที่ออกโดยสถานพยาบาล ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ตายเข้ารับการรักษาก่อนตาย)"
5. ผลการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้ตาย)"
6. พยานหลักฐานอื่น เช่น รูปถ่ายงานศพของผู้ตาย ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามี)"

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

30 วัน

หมายเหตุ

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายหลัง 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป