การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด
 - สำนักทะเบียนอำเภอ
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผู้แจ้ง)
2. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร. 6
ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบีนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (บ้านที่ประสงค์จะย้ายเข้า)
4. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมคำยินยอมเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้มาแสดงตนต่อนายทะเบียน)

ค่าธรรมเนียม

20 บาท

ระยะเวลา

20 นาที

หมายเหตุ

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ ผู้ย้ายที่อยู่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ย้ายเข้า
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป