การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด
 - สำนักทะเบียนอำเภอ
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้แจ้ง ในฐานะเจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่คนไปต่างประเทศมีชื่ออยู่)
3. หลักฐานการเดินทางไปต่างประเทศ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามี)
4. บัตรประจำตัวผู้ไดัรับมอบหมาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หนังสือมอบหมาย กรณีได้รับมอบให้แจ้งแทน)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

20 นาที

หมายเหตุ

1. ผู้แจ้งได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่คนไปอยู่ต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15วัน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป