การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด
 - สำนักทะเบียนอำเภอ
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผู้แจ้ง)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผู้ย้ายซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง)
3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมหนังสือมอบหมาย กรณีที่มีการมอบให้แจ้งแทน)
4. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ยินยอมให้ย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ท.ร. 14)
5. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร. 14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่จะแจ้งย้ายเข้า)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

30 วัน

หมายเหตุ

1.ผู้แจ้ง ได้แก่
(1)ผู้ขอย้าย ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน
(2)บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางเป็นผู้เยาว์)
(3)ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางมีเหตุจำเป็นไม่สามารถแจ้งการย้ายออกได้ด้วยตนเองเนื่องจากเป็นเป็นคนพิการทางกายจนเดินไม่ได้ หรือเป็นผู้เจ็บป่วยทุพลภาพ หรือกรณีจำเป็นอื่น)

2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป