การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด
 - สำนักทะเบียนอำเภอ
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้แจ้ง) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองการเกิดที่ออกให้โดยสถานทูต หรือสถานกงสุลไทย หรือเอกสารรับรองการเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศที่ผู้ขอเพิ่มชื่อเกิด ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารรับรองการเกิดที่ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ ต้องผ่านการแปลและรับรองจากระทรวงการต่างประเทศของไทย)
3. เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เช่น หลักฐานการศึกษาถ้ามี)                                                                                                               4. เอกสารการมอบอำนาจผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ                                                                                                                                                  

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

30 วัน

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป