การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

สถานที่ติดต่อ

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น/สำนักงานเขต

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. หลักฐานการจดทะเบียนคนตาย หรือหลักฐานการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่มีการตาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (แปลและรับรองความถูกต้องจากกระทรวงการต่างประเทศ)
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร. 14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ (กรณีมีการมอบหมาย)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป