การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

สถานที่ติดต่อ

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น/สำนักงานเขต

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
 (ของผู้ร้อง)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
 (ของผู้มอบหมาย พร้อมหนังสือมอบหมาย กรณีมอบหมาย)
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร. 14 ที่ต้องการแก้ไข
ฉบับจริง 1 ฉบับ
4. เอกสารอื่นที่่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

15 วัน

หมายเหตุ

1. ผู้ร้อง ได้แก่ผู้ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร หรือบิดามารดา (กรณีผู้ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
2. กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ ได้แก่
(1) นายอำเภอ เป็นกรณีแก้ไขรายการของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทยเนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาด หรือบิดามารดา ได้สัญชาติไทยหรือได้แปลงสัญชาติไทย
(2) นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เป็นกรณีแก้ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่นเนื่องจากการคัดลอกราชการผิดพลาด หรือลงรายการผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือการเสียสัญชาติไทย
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน