การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

สถานที่ติดต่อ

สำนักทะเบียนทุกแห่ง ที่ใดก็ได้

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้ร้อง กรณีเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการด้วยตนเอง)
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบหมาย พร้อมหนังสือมอบหมาย กรณีที่มีการมอบหมาย)
3. หลักฐานที่แสดงความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
 

ค่าธรรมเนียม

20 บาท

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ

ผู้ร้อง ได้แก่ เจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียน ตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสำเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นต้นฉบับ