การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

สถานที่ติดต่อ

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น/สำนักงานเขต

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) หรือ หนังสือรับรองสถานที่เกิดของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14หรือท.ร.13) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก หรือ ท.ร.38 ข) หรือทะเบียนประวัติประเภทต่าง ๆ ในกรณีที่เคยได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. หลักฐานแสดงว่าพ่อหรือแม่เป็นผู้เกิดในประเทศไทย (กรณีผู้ยื่นคำขอ เกิดระหว่าง 26 กุมภาพันธ์ 2535- ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ฉบับจริง 1 ฉบับ
5. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว    (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
7. เอกสารที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ออกให้เพื่อรับรองความประพฤติหรือการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยานที่ให้การรับรองบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

132 วัน

หมายเหตุ

คุณสมบัติ
บุคคลที่จะยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองยื่นคำขอแทน สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2515 โดยมีพ่อและแม่เป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือ เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2. เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีพ่อและแม่เป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว หรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือ เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
3.กลุ่มบุตรของบุคคลกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 ที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2551 บุคคลกลุ่มนี้ต้องมีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติตาม ปว.337 จึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้ที่เป็นบุตรไม่ได้รับสัญชาติไทย
เงื่อนไข
1)เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานการทะเบียนราษฎร
2) เป็นผู้มีความประพฤติดี หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม หรือประเทศไทย