การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

สถานที่ติดต่อ

 - สำนักทะเบียนอำเภอที่จัดทำทะเบียนประวัติ
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่จัดทำทะเบียนประวัติ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย
2. เอกสารอื่นซึ่งมีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเกิด หลักฐานการศึกษา หลักฐานการปล่อยตัวคุมขัง หนังสือสุทธิพระภิกษุสามเณร ฯลฯ
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (กรณีไม่มีเอกสารที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้มาแสดง)
4. ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของพยานผู้รับรองตัวบุคคล
 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

40 วันทำการ

หมายเหตุ

กรณีของชนกลุ่มน้อย เลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย 6, 7 ที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติไว้แล้ว แต่ไม่ปรากฎชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้นายทะเบียนสอบบันทึกถ้อยคำบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เดียวกัน จำนวน 3 คน เพื่อให้การรับรอง