การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

สถานที่ติดต่อ

 - สำนักทะเบียนอำเภอที่จัดทำทะเบียนประวัติหรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่จัดทำทะเบียนประวัติหรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย/แบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ 89)
2. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
3. ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของพยานผู้รับรองตัวบุคคล
 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

40 วันทำการ

หมายเหตุ

-