การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

สถานที่ติดต่อ

 - สำนักทะเบียนอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ 
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด และขอเปลี่ยนบัตร)
2. ทะเบียนบ้านซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
3. สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด (กรณีขอมีบัตรครั้งแรก)
4. หลักฐานแจ้งเอกสารหาย (กรณีบัตรหาย)
5. ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้การรับรองยืนยันตัวบุคคล

ค่าธรรมเนียม

60 บาท
ยกเว้น
(1) การทำบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนดและได้ขอมีบัตรภายในกำหนดเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ

-