การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

สถานที่ติดต่อ

 - สำนักทะเบียนอำเภอที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุด และขอเปลี่ยนบัตร)
2.ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้การรับรองยืนยันตัวบุคคล
3. เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น หนังสือขออนุญาตออกนอกเขต หลักฐานการศึกษา ฯลฯ
4.หลักฐานแจ้งเอกสารหาย
5.สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด (กรณีขอบัตรครั้งแรก)

ค่าธรรมเนียม

60 บาท
ยกเว้น
(1) การทำบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนดและได้ขอมีบัตรภายในกำหนดเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด)) 

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ

-