2.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

สถานที่ติดต่อ

- ที่ว่าการอำเภอ
- สำนักงานเขต
- สำนักงานเทศบาล
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.สูติบัตร กรณี (ไม่สามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลได้)
2.หากไม่มีตามข้อ 1 หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หนังสือเดินทาง  สำเนาทะเบียนนักเรียน ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ เป็นต้น (โดยตรวจจากข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง หากไม่สามารถตรวจจากฐานข้อมูลได้ ให้ขอจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสาร เว้นแต่ผู้ขอมีบัตรนำเอกสารนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เอง)
3.และให้สอบสวนบุคคลซึ่งมีหน้าที่ยื่นคำขอแทน หรือสอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือแทน 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ

ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป  หากยื่นเรื่องหลัง 60 วัน มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท