3.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น

สถานที่ติดต่อ

- ที่ว่าการอำเภอ
- สำนักงานเขต
- สำนักงานเทศบาล
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. หลักฐานแสดงการพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น เอกสารแสดงการพ้นโทษจากเรือนจำหรือที่ต้องขัง , เอกสารการจบการศึกษาจากต่างประเทศ ฯลฯ เป็นต้น (ฉบับจริง) (โดยตรวจจากข้อมูล ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง หากไม่สามารถตรวจจากฐานข้อมูลได้ ให้ขอจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสาร เว้นแต่ผู้ขอมีบัตรนำเอกสารนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เอง)

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ