9.การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่

สถานที่ติดต่อ

- ที่ว่าการอำเภอ
- สำนักงานเขต
- สำนักงานเทศบาล
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.บัตรประจำตัวประชาชนเดิม (ฉบับจริง)
2.เมื่อระบบแจ้งผลผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีเหตุปฏิเสธการทำบัตร ไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานอื่นใดอีก

ค่าธรรมเนียม

100 บาท

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ