2.กรณีผู้ซื้อเป็นข้าราชการบำนาญ หรือประชาชนทั่วไป

สถานที่ติดต่อ

- กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
- ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

๑) สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
๒) หนังสือรับรองความประพฤติ โดยผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป
๓) หลักฐานประกอบอาชีพ เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่เงินเดือน หากทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขายหรือเร่ ขายของหรือหรับเหมาต่าง ๆ โดยไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ให้ใช้ถ่ายภาพกิจการนั้น ๆ ๒ ? ๔ ภาพ
๔) สำเนาบัตรสมาชิกกีฬายิงปืน ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖๑๐ วัน และหนังสือรับรองจากสนามกีฬายิงปืน (เฉพาะกรณีที่ขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการกีฬา หรือขอซื้ออาวุธปืนชนิดเดี่ยวไรเฟิล ทุกขนาด และอาวุธปืนทุกชนิดที่มีขนาด .๔๑๐,.๔๔,.๔๕,.๔๕,.๓๕๗)
๕) สำเนาหลักทรัพย์ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน รายการเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือหลักฐานอื่น ๆ
๖) สำนาใบ ป ๔ ทุกใบ ที่อยู่ในความครอบครอง (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
- ปืนยาวบรรจุปาก ปืนอัดลมฉบับละ ๑๐๐ บาท
- ปืนอื่นๆฉบับละ ๕๐๐ บาท
- ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน กระบอกละ ๕ บาท
- ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุน อัดลมร้อยละหรือเศษของร้อย ๑ บาท

ระยะเวลา

๓๐ วัน

หมายเหตุ