1.กรณีที่มาดำเนินการด้วยตนเอง

สถานที่ติดต่อ

- กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
- ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

๑) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ
(๓) นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(๔) ใบอนุญาต (แบบ ป.๔) ฉบับจริง

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๒๒ วัน

หมายเหตุ