2.กรณีไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง

สถานที่ติดต่อ

- กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
- ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

(๑) ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับข้อ ๑.
(๒) หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ ๑๑๐ บาท และมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง ๒ คน)
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจจำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๒๒ วัน

หมายเหตุ