๑) กรณีที่มาดำเนินการด้วยตนเอง ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

สถานที่ติดต่อ

- กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
- ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

๑.๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑ ฉบับ
   ๑.๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
   ๑.๓) หลักฐานการจำหน่ายอาวุธปืน (ร้านค้าจะระบุการจำหน่ายไว้ด้านหลังใบอนุญาต)
   ๑.๔) บันทึกการตรวจอาวุธปืนประจำร้านค้า
   ๑.๕) นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๑๕ วัน

หมายเหตุ