หัวข้อกระทู้ : กรณีแรงงานต่างด้าวแต่งานกับคนไทย

sakorn

สมัครเมื่อ : 26 กันยายน 2564

กรณีแรงงานต่างด้าวแต่งานกับคนไทย

26 กันยายน 2564, 15:10:21

ขอสอบถามว่า กรณีแรงงานต่างด้าวกัมพูชา แต่งงานกับคนไทย แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 1 คน ขอทราบว่า แรงงานต่างด้าวคนนี้ ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและขอเพิ่มเติมในทะเบียนของสามี ได้หรือไม่ หรือต้องทำอย่างไรครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/11/2021 10:44:50
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : กรณีแรงงานต่างด้าวแต่งานกับคนไทย

๑. การจัดทำทะเบียนของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานตามกฎหมาย

กำหนดให้นายทะเบียนลงรายการที่อยู่ของคนต่างด้าวในทะเบียนประวัติ เป็นเลขที่บ้านของนายจ้างหรือโรงงาน

หรือสถานประกอบการที่คนต่างด้าวทำงานอยู่หรือบ้านที่นายจ้างจัดให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยซึ่งต้องมีหนังสือ

แจ้งยืนยันจากนายจ้างเป็นหลักฐาน

๒. หากมีความประสงค์ขอมีสัญชาติไทยตามสามี ผู้ยื่นคำขอต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน

(ท.ร.๑๓ หรือ ท.ร.๑๔) จดทะบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ๓ ปี (กรณีมีบุตรต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี) สามีต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน โดยแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ และแสดง

หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องผ่านการตรวจสอบสถานภาพการสมรสและประวัติจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลักฐานที่ใช้สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือบริการประชาชน กรมการปกครอง

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย (สสบ.)

โทรศัพท์ ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๘-๒๐

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/11/2021 10:44:34