หัวข้อกระทู้ : การคัดทะเบียนราษฎร์โดยทนายความ

srinard

สมัครเมื่อ : 2 ธันวาคม 2559

การคัดทะเบียนราษฎร์โดยทนายความ

2 ธันวาคม 2559, 16:05:27

การคัดทะเบียนราษฎร์โดยทนายความ ใช้เอกสารประกอบการคัด ใบแต่งทนายความ(ยังไม่มีเลขคดี)โดยผู้มีส่วนได้เสียได้เซ็นต์ชื่อแต่งตัังแล้ว       ใบอนุญาตท นายความ  บัตรประชาชนตัวจริงทนายความ  ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือยัง พร้อมให้ทำบันทึกการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  ทำให้เจ้าหน้าที่บางที่ทำให้ได้  บางที่ทำให้ไม่ได้  บอกมีระเบียบกรมการปกครองไม่อนุญาต รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แจงให้ทราบหน่อย ถ้าเป็นไปได้ขอระเบียบคำสั่งที่ไม่อนุญาตว่าเลขที่เท่าไร

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 19/05/2020 10:41:32
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การคัดทะเบียนราษฎร์โดยทนายความ

การคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรของทนายความ นายทะเบียนต้องตรวจ

ความมีส่วนได้เสียของผู้ยื่นคำขอโดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วย

การจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 124 - 127 ประกอบหนังสือสำนักทะเบียนกลาง

ที่ มท 0322/ว 7 ลงวันที่ 30 เมษายน 2536

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 19/05/2020 10:41:29