หัวข้อกระทู้ : รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ครับ การขอจดจัดตั้งรับจำนำผลผลิตเกษตรกร เช่น ข้าวเปลือก เมล็ดกาแฟ เมล็ดข้าวโพด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อจะได้ไม่ต้องนำไปขาย จพสามารถทำได้ไหมเงื่อนไขเดียวกับการขอทั่วไปไหม

phethai

สมัครเมื่อ : 5 พฤษภาคม 2563

รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ครับ การขอจดจัดตั้งรับจำนำผลผลิตเกษตรกร เช่น ข้าวเปลือก เมล็ดกาแฟ เมล็ดข้าวโพด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อจะได้ไม่ต้องนำไปขาย จพสามารถทำได้ไหมเงื่อนไขเดียวกับการขอทั่วไปไหม

5 พฤษภาคม 2563, 10:53:48
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/06/2020 13:48:00
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ครับ การขอจดจัดตั้งรับจำนำผลผลิตเกษตรกร เช่น ข้าวเปลือก เมล็ดกาแฟ เมล็ดข้าวโพด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อจะได้ไม่ต้องนำไปขาย จพสามารถทำได้ไหมเงื่อนไขเดียวกับการขอทั่วไปไหม

กิจการที่ต้องขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ จะต้องเป็นกิจการที่ประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้

เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทและหมายความรวมตลอดถึงการรับหรือซื้อสิ่งของ

โดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยมีข้อตกลง

หรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลังด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ

โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 ดังนั้น หากกิจการรับจำนำพืชผลทางการเกษตรไม่เข้าองค์ประกอบการกิจการโรงรับจำนำ

ตามบทนิยามดังกล่าว ก็ไม่ต้องขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 14/08/2020 10:37:02