หัวข้อกระทู้ : ใบสมัครแจ้งการส่งข้อมูลทะเบียนผู้เข้าพัก (รร.4) เมื่อโหลดมากรอกแล้ว ส่งต่อไปที่ไหนคะ

Chuthathan

สมัครเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2563

ใบสมัครแจ้งการส่งข้อมูลทะเบียนผู้เข้าพัก (รร.4) เมื่อโหลดมากรอกแล้ว ส่งต่อไปที่ไหนคะ

21 พฤษภาคม 2563, 18:02:48

สามารถส่งได้ทางเมล์ หรือต้องจัดส่งเป็นเอกสารคะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/06/2020 14:18:31
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ใบสมัครแจ้งการส่งข้อมูลทะเบียนผู้เข้าพัก (รร.4) เมื่อโหลดมากรอกแล้ว ส่งต่อไปที่ไหนคะ

ใบสมัครแจ้งการส่งข้อมูลทะเบียนผู้เข้าพัก (ร.ร.4) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น ผู้จัดการโรงแรมต้องดำเนินการ ดังนี้ 

1. จัดเตรียมเอกสารในการสมัคร ประกอบด้วย

     1.1 ใบสมัครแจ้งการส่งข้อมูลทะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวโหลดได้ที่

           https://multi.dopa.go.th/omd3/official_letter/view46

     1.2 บัตรประจำตัวประชาชนผู้จัดการโรงแรม

     1.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

     1.4 สำเนาใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม

     1.5 สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) กรณีเป็นคนต่างด้าว

2. ยื่นใบสมัครฯ ด้วยตนเอง หรือยื่นทางไปรษณีย์ ดังนี้

     2.1 กรณีโรงแรมอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่น ณ กลุ่มงานโรงแรม (อยู่ในศูนย์บริการประชาชน) 

          ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

          442 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

     2.2 กรณีโรงแรมอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ๆ ยื่น ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ ที่โรงแรมแห่งนั้นตั้งอยู่ในเขต

          (ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ตั้งของที่ทำการปกครองอำเภอได้ ในเว็บไซต์ Google)

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-3569518

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/06/2020 14:18:27