หัวข้อกระทู้ : ต้องการบริจาคปืน(มีทะเบียน)ให้กับหน่วยงานของรัฐ ต้องทำอย่างไรบ้าง

Anusorn

สมัครเมื่อ : 14 มิถุนายน 2563

ต้องการบริจาคปืน(มีทะเบียน)ให้กับหน่วยงานของรัฐ ต้องทำอย่างไรบ้าง

14 มิถุนายน 2563, 20:54:24
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 31/07/2020 14:09:44
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ต้องการบริจาคปืน(มีทะเบียน)ให้กับหน่วยงานของรัฐ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ในการบริจาคอาวุธปืนให้กับทางราชการนั้น ให้ผู้รับใบอนุญาต (ผู้โอน) ยื่นคำขอตามแบบ ป.๑

ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้โอนมีภูมิลำเนาอยู่และกรอกข้อความในคำขอ ป.๑ ให้มีสาระสำคัญว่า

จะขอโอนอาวุธปืนชนิด ขนาดใดพร้อมด้วยกระสุนจำนวนเท่าใด ให้หน่วยงานใด อยู่ในท้องที่อำเภอใด

จังหวัดใด พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความประสงค์ยินดีจะรับบริจาคอาวุธปืนจากหน่วยงาน ตามมาตรา

๕ (๑) (ก) (ข) (ค) มาแสดงด้วย

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 31/07/2020 14:09:41