หัวข้อกระทู้ : สอบถามกรณีมีเหตุจำเป็นที่คนต่างด้าวไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้

phongtawin

สมัครเมื่อ : 27 เมษายน 2564

สอบถามกรณีมีเหตุจำเป็นที่คนต่างด้าวไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้

27 เมษายน 2564, 15:55:19

กรณีมีเหตุจำเป็นที่คนต่างด้าวไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ เช่น 

เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และจังหวัดภูมิลำเนา

ที่คนต่างด้าวอยู่ ไม่อนุญาตให้เดินทาง เข้า - ออก หรือต้องถูกกักตัว 14 วัน สามารถ

ขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อเนื่องด้วยเหตุจำเป็นได้ โดยให้ยื่นคำขอต่อผู้มีอำนาจรับรายงานตัว

ที่คนต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยอยู่ มีหนังสือสั่งการตัวนี้ไหมครับ เช่น หนังสือที่สั่งการให้นายอำเภอมีอำนาจในการอนุญาตในการอาศัยอยู่ต่อเนื่องของคนต่างด้าว

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 03/05/2021 09:13:37
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถามกรณีมีเหตุจำเป็นที่คนต่างด้าวไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้

1. กรณีหนังสืออนุญาตออกนอกเขตสิ้นสุดลง คนต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับไปรายงานตัว

ต่อนายอำเภอที่ออกหนังสืออนุญาตภายใน 3 วัน นับตั้งแต่หนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง

หากไม่เดินทางภายในกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองได้

2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่คนต่างด้าวไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ เช่น

เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และจังหวัดภูมิลำเนา

ที่คนต่างด้าวอยู่ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า-ออก หรือต้องถูกกัดตัว 14 วัน ก็สามารถ

ขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อเนื่องด้วยเหตุจำเป็นได้ โดยให้ยื่นคำขอต่อผู้มีอำนาจรับรายงานตัว

ที่คนต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยอยู่

3. กรณีคนต่างด้าว ย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านของนายจ้างแล้วประสงค์จะย้ายกลับไป

ภูมิลำเนาเดิม ก็ให้แจ้งความประสงค์ขอย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

ที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่ปัจจบันได้ (ขอแจ้งย้ายปลายทาง)

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 03/05/2021 09:13:29
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถามกรณีมีเหตุจำเป็นที่คนต่างด้าวไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้

1. กรณีหนังสืออนุญาตออกนอกเขตสิ้นสุดลง คนต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับไปรายงานตัว

ต่อนายอำเภอที่ออกหนังสืออนุญาตภายใน 3 วัน นับตั้งแต่หนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง

หากไม่เดินทางภายในกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองได้

2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่คนต่างด้าวไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ เช่น

เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และจังหวัดภูมิลำเนา

ที่คนต่างด้าวอยู่ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า-ออก หรือต้องถูกกัดตัว 14 วัน ก็สามารถ

ขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อเนื่องด้วยเหตุจำเป็นได้ โดยให้ยื่นคำขอต่อผู้มีอำนาจรับรายงานตัว

ที่คนต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยอยู่

3. กรณีคนต่างด้าว ย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านของนายจ้างแล้วประสงค์จะย้ายกลับไป

ภูมิลำเนาเดิม ก็ให้แจ้งความประสงค์ขอย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

ที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่ปัจจบันได้ (ขอแจ้งย้ายปลายทาง)

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 03/05/2021 09:13:29