หัวข้อกระทู้ : ขอสอบถามครับ

มานพ123

สมัครเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2564

ขอสอบถามครับ

6 พฤษภาคม 2564, 18:23:54

เนื่องจากผมไปติอต่อเอกสารของต่างด้าว เเล้วมีเจ้าหน้าที่เเจ้งว่า มีการระงับการการจัดทำ ปรับปรุงและการออกบัตร ต่างด้าว 3 สัญชาติ เนื่องจากโควิด แล้วบัตรของบุคคลที่เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนเล่มเหลืองคนต่างชาติ คนรหัส 0 และอื่นๆ ถูกระงับไหมครับหรือเฉพาะถกลุ่มเท่านั้น

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:53:45
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอสอบถามครับ

สำนักทะเบียนกลาง ได้มีวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

แจ้งให้จังหวัด และกรุงเทพมหานครระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ

ให้แก่แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลาย

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:53:41
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอสอบถามครับ

สำนักทะเบียนกลาง ได้มีวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

แจ้งให้จังหวัด และกรุงเทพมหานครระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ

ให้แก่แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลาย

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:53:41
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอสอบถามครับ

สำนักทะเบียนกลาง ได้มีวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

แจ้งให้จังหวัด และกรุงเทพมหานครระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ

ให้แก่แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลาย

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:53:41