หัวข้อกระทู้ : ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง

ผดุงศักดิ์

สมัครเมื่อ : 9 พฤษภาคม 2564

ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง

9 พฤษภาคม 2564, 14:28:51

ขอทราบว่าขณะนี้เจ้าบ้านได้ไปแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมที่เขตห้วยขวางเพื่อไปเข้าทะเบียนบ้านที่เขตคันนายาว แต่เจ้าหน้าที่เขตห้วยขวางแจ้งว่ายังไม่สามารถดำเนินการให้ได้ โดยอ้างว่าเขตคันนายาวปิดรับแจ้งย้ายเข้าเนื่องจากสถานการณ์COVID-19  พร้อมทั้งแจ้งว่าหากโอนย้ายออกจากเขตห้วยขวางและยังไม่สามารถโอนย้ายเข้าที่เขตคันนายาวภายใน30 วัน จะทำให้ชื่อผู้แจ้งย้ายถูกโอนชื่อไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง 

      กรณีดังกล่าวเจ้าบ้านเดิมที่ถูกโอนชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง จะส่งผลให้เป็นบุคคลไม่มีภูมิลำเนาหรือไม่อย่างไร และภายหลังจะดำเนินการโอนชื่อจากทะเบียนบ้านกลางเพื่อไปเข้าทะเบียนบ้านใหม่ได้อย่างไรครับ

ผดุงศักดิ์ 10พค.2564

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:37:27
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง

     - บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ไม่สามารถใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านกลางยืนยัน

รายการที่อยู่และสถานะของบุคคลนั้นได้

     - กรณีที่บุคคลดังกล่าวจะขอแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางสามารถยื่นคำร้องขอแจ้งย้ายออก

ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ สำนักทะเบียนที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง หรือจะแจ้งการย้ายออกและ

ย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ สำนักทะเบียนอันเป็นที่ตั้งของบ้านที่ผู้นั้นประสงค์จะย้ายเข้าก็ได้

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:37:13