พิธีปิดอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 47

29 มิถุนายน 2561

วันนี้ (15 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 47 โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธี

รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมและหวังว่าการศึกษาอบรมที่สำเร็จลุลวงไปนี้ คงบรรลุวัตถุประสงค์ในอันที่จะทำให้ทุกท่านได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความถึงพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ทั้งสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญได้รับการปลูกฝังให้ตั้งมั่น ในการรักษาตนให้ยืนอยู่บนความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 47 มีจำนวนทั้งสิ้น 65 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรมการปกครอง จำนวน 60 คน ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 2 คน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อีกหน่วยงานละ 1 คน ศึกษาอบรมระหว่าง วันที่ 23 เมษายน – 15 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยวิทยาลัยการปกครอง ได้จัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาการในห้องเรียน ฝึกปฏิบัติภาคสนาม และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดทางอาญาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรมเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง

*********************
ที่มา กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง ที่ 59/2561
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561