ปค. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง

29 มิถุนายน 2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง ประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง (พ.ศ.2560-2564) ให้กับ ผู้แทนสำนัก/กอง และผู้แทนจังหวัด จำนวน 172 คน ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กล่าวรายงาน

โครงการสัมนาฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง (พ.ศ.2560 - 2564) ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาภารกิจกรมการปกครองในอนาคตและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการบูรณาการประสานแผนพัฒนาระดับชาติไปสู่แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง 61/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561