พิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

2 กรกฎาคม 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1437)ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน ไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทย จำนวน 7,851 โดยนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กล่าวรายงาน

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ การอธิปรายจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิด พร้อมสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในการกำหนดขอบข่าย บทบาทหน้าที่ การอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ โดยได้รับความกรุณาจากจุฬาราชมนตรี ให้เกียรติมากล่าวให้โอวาทแก่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ บรรยายให้ความผู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง 62/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561