หัวข้อกระทู้ : รับมรดกอาวุธปืน

Kritchanngam

สมัครเมื่อ : 8 มิถุนายน 2563

รับมรดกอาวุธปืน

8 มิถุนายน 2563, 09:36:57

อาวุธปืนขึ้นทะเบียนชื่อคุณพ่อ(เสียชีวิต) ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ส่วนผมอยู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต้องขอรับมรดก ขึ้นทะเบียนอาวุธปืนเป็นชื่อผม  ได้ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี หรือ ขอที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ครับ?

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 31/07/2020 15:13:31
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : รับมรดกอาวุธปืน

อาวุธปืนของผู้เสียชีวิตย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่ง ม.๑๕๙๙ ว.๓

ทายาทที่มีสิทธิขอรับมรดกให้ยื่นคำขอรับมรดกต่อนายทะเบียนท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่ง

เป็นท้องที่ที่ตนมีชีวิตอยู่ในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่าหกเดือน

ตามมาตรา ๑๓ พ.ร.บ.อาวุธปืน หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตราดังกล่าวนายทะเบียนจะดำเนินการ

สอบถามคุณสมบัติความประพฤติและความเหมาะสมตลอดจนความจำเป็นที่ต้องมีและใช้อาวุธปืน โดย

๑) กรณีมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือมีพินัยกรรมกำหนดผู้จัดการทรัพย์มรดกไว้แล้ว ผู้จัดการมรดก

    จะเป็นผู้จัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกรวมทั้งอาวุธปืนของเจ้าของมรดกว่าจะมอบให้ผู้ใด

๒) กรณีไม่มีคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมตามข้อ ๑ ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกจะต้องตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดรับมรดกอาวุธปืน

    ทั้งนี้นายทะเบียนท้องที่จะประกาศการขอรับมรดกไว้ในที่ว่าการอำเภอมีกำหนด ๓๐ วัน เพื่อให้ทายาทอื่นคัดค้าน

    (ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ทำแต่เพื่อป้องกันการร้องเรียนในภายหลัง)

     เมื่อผู้จัดการมรดกตามข้อ ๑ กำหนดให้ทายาทคนใดเป็นผู้รับอาวุธปืน หรือทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตกลงกันให้

ทายาทคนใดรับมรดกอาวุธปืนและอำเภอปิดประกาศครบ ๓๐ วัน ตามข้อ ๒ และนายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ผู้ขอรับมรดกมีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้รับโอนอาวุธปืน (แบบ ป.๓)

ตอนที่ ๓ ให้กับผู้ขออนุญาตส่วนตอนที่ ๒ จะส่งไปยังนายทะเบียนท้องที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หากมีเหตุจำเป็น

รับมอบตอนที่ ๒ ให้กับผู้ขออนุญาตมอบไปพร้อมกับตอนที่ ๓ ก็ให้หมายเหตุไว้ในใบอนุญาตด้านล่าง เมื่อผู้ขออนุญาตแบบ

ป.๓ ตอนที่ ๓ (หรือพร้อมกับตอนที่ ๒) ไปพบนายทะเบียนอำเภอท่าม่วง เพื่อดำเนินการสลักหลังตัดโอนทะเบียนอาวุธปืน

จากนั้นผู้ขออนุญาตจะนำใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) ของเจ้าของปืนเดิมที่นายทะเบียนท้องที่อำเภอท่าม่วง

บันทึกการสลักหลังตัดโอนแล้วพร้อมอาวุธปืนไปพบนายทะเบียนท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบอาวุธปืนและ

ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) ให้ต่อไป ทั้งนี้ควรไปติดต่อนายทะเบียนท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ไม่เกิน ๑๕ วันทำการนับแต่วันที่สลักหลังตัดโอน

    อนึ่งกรณีมีทายาทไม่ประสงค์จะขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนดังกล่าวก็สามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้โดยที่

ต้องขอมีแบบใช้อาวุธปืนดังกล่าวก่อน แต่อย่างใดแต่ผู้รับโอนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา

๑๓ ของ พ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่ง

เรื่องไปยังนายทะเบียนที่ขอมีอาวุธปืน อ.เมือง เชียงใหม่ ตามที่ทะเบียนอาวุธปืนของบิดา เพื่อตัดโอนอาวุธปืนดังกล่าวและ

นำมาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) ที่ทายาทมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ข้างต้น

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 31/07/2020 15:13:22