1.กรณีผู้ซื้อเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่น ๆ หรือ พนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจทหาร/ตำรวจ

สถานที่ติดต่อ

- กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
- ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

๑) สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
๒) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา (ออกให้ไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๓) สำเนาบัตรสมาชิกกีฬายิงปืน ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖๑๐ วัน และหนังสือรับรองจากสนามกีฬายิงปืน (เฉพาะกรณีที่ขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการกีฬา หรือขอซื้ออาวุธปืนชนิดเดี่ยวไรเฟิล ทุกขนาด และอาวุธปืนทุกชนิดที่มีขนาด.๔๑๐,.๔๔,.๔๕,.๔๕,.๓๕๗)
๔) หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน (ถ้ามี)
๕) สำเนาใบ ป.๔ ทุกใบ ที่มีอยู่ในความครอบครอง (ถ้ามี)
๖) หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการ (กรณีซื้อจากสวัสดิการ)

ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
- ปืนยาวบรรจุปาก ปืนอัดลมฉบับละ ๑๐๐ บาท
- ปืนอื่นๆฉบับละ ๕๐๐ บาท
- ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน กระบอกละ ๕ บาท
- ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุน อัดลมร้อยละหรือเศษของร้อย ๑ บาท

ระยะเวลา

๓๐ วัน

หมายเหตุ