ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำ...

11 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 25 รายการ กองคลัง (แทนแบบ สขร.1) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหร...

31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหรับห้อง อปค., ร.อปค.บห., คม.,ปท. และ กค. ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 3 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบ...

2 กันยายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พิมพ์บัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติม) จำนวน 52,630 เล่ม ...