แบบสำรวจ

คำชี้แจง

คำถามต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง ขอความร่วมมือท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อจะนำคะแนนที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศ

1.2 อายุ

1.3 คุณวุฒิการศึกษา

กรุณาระบุความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ และระบบงานสารสนเทศของกรมการปกครอง

(ระดับคะแนน 5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยมาก)

1. การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

2. การใช้งานคู่มือบริการประชาชน

3. การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับบุคลกร กรมการปกครอง Intranet

4. การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต dopa_ap

5. การใช้งานระบบบริหารงานอาสารักษาดินแดน (อส.)

6. การใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือกรมการปกครอง (e-doc)

7. การใช้งานระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง

8. การใช้งาน e-mail กรมการปกครอง

9. การใช้งานระบบรับรองรายงานการประชุม

ความเห็นเพิ่มเติม

ท่านมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศของกรมการปกครองหรือไม่อย่างไร( โปรดแสดงความคิดเห็น )