รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการคัดเลือก/การเลือก/การทุจริตของกำนัน

สถานที่ติดต่อ

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาคาร ๑ ชั้น ๓ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

๓๐-๖๐ วัน

หมายเหตุ

กรมฯ แจ้งจังหวัดให้ตรวจสอบรายงานผล