รายการ : การตรวจข้อมูลอาวุธปืนเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

หน่วยงานต่าง ๆ มีหนังสือมาสอบถามนายทะเบียนเพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการตามกฎหมาย

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๔ วัน

หมายเหตุ